Sterke wijken

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

We leggen de focus op het verbeteren van de leefbaarheid in onze woonwijken, om bij te dragen aan een inclusieve samenleving in een veilige omgeving. Voldoende en de juiste woningen, met een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en gezond gedrag, en met voorzieningen die in een wijk nodig zijn, zodat iedereen mee kan doen, en de wijken levendig blijven!

Prettig wonen in Gouda

Een sterk Gouda is een optelsom van sterke wijken. We streven naar een ontwikkeling van het woningaanbod voor Gouda die aansluit op de vraag, en naar leefbare en veilige wijken. Het uitgangspunt is en blijft gemengde woonwijken (zie ook de Woon(zorg)visie). Gouda wil dat er in alle wijken een goede balans blijft tussen jong en oud, niet-vermogend en vermogend, mensen met en zonder migratieachtergrond,

enzovoort. Op sommige locaties is daar meer voor nodig dan op andere. De nadruk ligt in de toekomst veeleer op het maken van slimme keuzes, veilige openbare ruimte, meer en beter groen, en het verduurzamen van woningen. We streven daarbij naar extra woningen voor de juiste doelgroepen, in combinatie met andere opgaven, met name het maken van aantrekkelijke openbare ruimte, die veilig is, die bloeit en uitnodigt tot bewegen. Op hoofdlijnen werken we toe naar:

  • Voldoende woningen voor alle doelgroepen. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt in de Woon(zorg)visie. Een voorbeeld, zeker interessant met het oog op de vergrijzing, zijn alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals een ‘Knarrenhof’ of ‘Het Ouden Huis’. Mensen op leeftijd kunnen op deze manier langer voor elkaar en zichzelf zorgen, resp. combinaties gebruiken van zorg op maat en zelfstandig blijven wonen (ook mensen met alleen een AOW)

  • Nieuwe woningen en de leefomgeving hieromheen die voldoen aan kwaliteits- en andere eisen omtrent duurzaamheid (e.g. materiaalgebruik, isolatie, gas-vrij) in lijn met de RES

  • Multifunctioneel woninggebruik. Woningen worden steeds vaker ook gebruikt om te werken, voor het voeren van een bedrijf aan huis, of voor andere functies. Bij nieuwbouwplannen zal er ook voor gezorgd moeten worden dat de nieuwe woningen ook geschikt zijn voor de eisen die het toekomstige gebruik aan de woningen stelt

  • De leefbaarheid, gezondheid en (sociale en fysieke) veiligheid in de wijken vergroten

  • Een stad waar de ruimtelijke omgeving het mogelijk maakt dat ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfredzaam zijn in de samenleving

  • De historische binnenstad beschermen én ontwikkelen zonder de historische waarden aan te tasten.

Aanpak kwetsbare buurten

Relatief veel woningen per hectare, te weinig groen en op cruciale plekken weinig uitnodigende architectuur geeft risico op verpaupering en kwetsbaarheid van de leefomgeving. Gelet op deze leefbaarheidsproblematiek is in sommige wijken en buurten in de stad (zie Prettige en veilige woon- en leefomgeving voor iedereen maken) een aanpak nodig waarbij maatschappelijke en fysieke maatregelen worden gecombineerd. Daarom wordt de Wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda Oost voortgezet door aan de slag te gaan met herontwikkelingslocaties, zoals de Zuidelijke Stempel Oost en de Gunningmavo. Wij gaan met de woningcorporaties in gesprek over het voortzetten van deze aanpak in andere buurten waar dit wenselijk is om tot een verbetering van de leefbaarheid te komen. Waar mogelijk probeert de gemeente in Goverwelle bij herinrichtingen van de openbare ruimte meer groen te maken. Dat is echter niet eenvoudig, omdat de wijk ook krap zit in het aantal parkeerplaatsen.

Voldoende betaalbare woningen

We willen dat Gouda beschikt over voldoende sociale en middeldure huurwoningen. Hiervoor benutten we de transformatielocaties  in de stad en bouwen we verder aan Westergouwe. We stimuleren wonen boven winkels, om meer woningen én meer sociale veiligheid in de binnenstad te realiseren (o.a. door de levendigheid te vergroten). We willen ook andere vernieuwende woonvormen toepassen, en een goede mix aan woningtypen maken per wijk, zodat geen wijken ontstaan met maar één doelgroep. (zie Gouda Verstedelijkingsopgave)

Leefbaar en veilig Gouda

We willen zorgen voor voldoende levendigheid in wijken. Veiligheid en leefbaarheid zijn direct verbonden met de (inrichting van de) omgeving. Een veilig en leefbaar Gouda kan alleen in een fysieke omgeving die dit toelaat en stimuleert. Bij het maken van stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen en bij de inrichting van de openbare ruimte is er aandacht voor de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB Kadernota). Bij het maken van ruimtelijke plannen wordt vooraf getoetst of de maatregelen en acties, die nodig zijn om de doelstellingen uit de IVB Kadernota te behalen, mogelijk zijn en blijven.

Inclusieve stad

We willen onze stad zo inrichten dat het ontmoetingen stimuleert, om zo de eenzaamheid helpen tegen te gaan en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Het letterlijk ruimte (in een buurtcentrum bijvoorbeeld) bieden om te komen tot (waar gewenst meer) wijk- / buurtorganisaties, zodat iedereen die dat wil mee kan werken aan de voorbereiding van gemeentelijk- / buurt- en/of wijkbeleid, vinden we hierbij belangrijk. Openbaar toegankelijke plekken zijn hierin cruciaal. Deze bieden mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te ontplooien. Denk hierbij aan zowel ingerichte locaties in de open lucht als gebouwen met een openbaar karakter. Gouda is niet alleen een stad om in te wonen, maar vooral een stad om in te leven. Gebouwen die openbaar toegankelijk zijn voor publiek om te kunnen werken, vergaderen, een bijeenkomst te organiseren, spelen, muziek maken, sporten, tuinieren, taalles krijgen of samen eten (maken), maken de stad dynamischer en kleurrijker. Iedere buurt verdient zo’n plek. Omwonenden van zo’n locatie kunnen deze plekken benutten en inrichten.

Westergouwe

Ervaringen die we opdoen bij de inrichting van Westergouwe als inclusieve wijk, zetten we in andere delen van de stad in waar dat hard nodig is. De inrichting van de openbare ruimte en de stad moet deze ontmoetingen – voor iedereen - mogelijk maken, bijvoorbeeld door buurtcentra te voet beter bereikbaar te maken. We willen hiervoor bij de start van een project samen met deskundigen kijken wat daarvoor nodig is. Commerciële en maatschappelijke voorzieningen voor dagelijkse behoeften zouden in de wijk aanwezig moeten zijn.

Scholen en opleidingen

Om ook op termijn te blijven zorgen voor een volwaardig palet aan opleidingsmogelijkheden, werken we aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Waar dat mogelijk is maken we gecombineerd gebruik van pleinen en/of gebouwen mogelijk, zodat scholen naast de onderwijsfunctie voor de buurt nog breder van betekenis zijn.

Voorzieningen dichtbij dragen bij aan versterking sociale cohesie

Momenteel heeft ieder deel van Gouda een ontmoetingsplek. De omvang van de gebieden waar ze bij horen is dusdanig gekozen, dat de centra ieder voldoende schaalgrootte hebben om te organiseren wat nodig is. Deze zijn ook gekoppeld aan werkingsgebieden van de sociale teams. Het betreft het ‘Nelson Mandelacentrum’ in het oosten, ‘De Walvis’ in het deel ten westen van het centrum, ‘Van Noord’ in het noorden, en de vierde is gepland in Westergouwe. In sommige wijken, zoals in Goverwelle, zijn er aanvullend nog ‘buurthuiskamers’. Deze wil de gemeente in stand houden voor de toekomst, met de vrijwilligersorganisaties die nodig zijn om buurtinitiatieven te stimuleren en te faciliteren.

De kinderbibliotheken zijn op moment gevestigd in noord (Van Noord) en oost (NMC). Op termijn wordt er een derde kinderbibliotheek gerealiseerd in west (Westergouwe).

Ook informele ontmoetingsplekken, zoals bijvoorbeeld schoolpleinen, parken, speelplekken of bij winkelcentra, spelen een rol in het brengen van meer cohesie en levendigheid in de samenleving.