Waarom een Omgevingsvisie en wat is het?

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt wetten en regels voor erfgoed, infrastructuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het gebied eigen grondgebied.

Op 19 juli 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Gedurende al die jaren is de stad in ontwikkeling. De Omgevingsvisie Gouda geeft de langetermijnvisie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Gouda liggen en op welke manier we daarmee omgaan. Bijvoorbeeld: Hoe ziet Gouda er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat Gouda nu en in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Hoe gaan we om met klimaatverandering? De hoofdopgaven voor Gouda kunt u hier vinden.

Essentie van de Omgevingsvisie

In deze eerste Omgevingsvisie Gouda wordt de focus gelegd op:

 1. Het effect van het huidige beleid op de fysieke leefomgeving

 2. Datgene – in die fysieke leefomgeving – wat we het meest waardevol vinden, en dat bescherming bieden

 3. Transities die nog veel energie vergen om een succes te worden (bijvoorbeeld Klimaatadaptatie, Energietransitie en Gezonde stad)

 4. Een integrale afweging

 5. Een langetermijnperspectief

U kunt de informatie uit de omgevingsvisie gebruiken:

 • Als u wilt weten wat het beleid is over een van de onderwerpen of gebieden die in de omgevingsvisie staan

 • Om te ontdekken hoe uw initiatief kan bijdragen aan de opgaven en doelen voor de fysieke leefomgeving

 • Als u uw plan volgens het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) niet mag uitvoeren. U wilt bijvoorbeeld een verdieping op uw huis bouwen, een groot feest organiseren in het park of een café beginnen in een leegstaande winkel. Staat in het omgevingsplan dat dit niet mag? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag afwijken van het omgevingsplan. Laat daarbij zien dat uw plan past bij de ambities die in de omgevingsvisie staan. Dan is de kans groter dat u mag afwijken van het omgevingsplan.

Vertaling naar het omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente 9 jaar de tijd om in delen het omgevingsplan voor Gouda op te stellen. Het omgevingsplan heeft de kracht van een verordening en vervangt onder andere de bestaande bestemmingsplannen, maar kan ook regels bevatten over andere omgevingsaspecten dan alleen ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is daarom de basis/ vertrekpunt voor het omgevingsplan.

Om de vertaling van de Omgevingsvisie naar het omgevingsplan goed te kunnen maken zijn de volgende stappen nodig:

 1. Het beschrijven van de manier waarop de ambities uit de omgevingsvisie in de stad concreet kunnen landen, op basis van een stedenbouwkundige analyse en waardering van de wijken van Gouda, inclusief de historisch waardevolle gebieden en structuren. Die analyse en waardering is overigens voor een belangrijk deel al gedaan (in bijvoorbeeld gebiedsvisies, de gemeentebrede cultuurhistorische basiskaart, welstandsbeleid)

 2. Op basis hiervan het gewenste omgevingsbeleid per wijk/ deelgebied/ historisch lint uitwerken.

 3. Het vertalen van deze uitwerking in het juridisch stelsel van het omgevingsplan, voor zover juridisch mogelijk en wenselijk.

De deelgebieden beschreven in 'zes deelgebieden onder de loep' zijn nog slechts ‘voorbeelduitwerkingen’.

Een verdere beschrijving van de wijze waarop de Omgevingsvisie wordt uitgevoerd treft u aan in 'hoe gaan we de omgevingsvisie realiseren'.

Nieuwe inzichten

Met de Omgevingsvisie zetten we de koers uit voor de lange termijn. We houden rekening met nieuwe inzichten, want morgen weten we meer dan vandaag. Stap voor stap werken we dit uit en realiseren we onze ambities. Door deze aanpak kunnen we adequaat reageren op nieuwe inzichten en mogelijkheden. Oftewel koersvast voor de lange termijn en lenig op de korte termijn.

De Omgevingsvisie blijft actueel

De realisatie van de ambities uit de visie vergt vele jaren: zeker tien tot vijftien jaar. Elk jaar bekijken we de voortgang. Op deze manier bekijken we of we op de goede weg zijn of dat bijsturing wenselijk is. Bijvoorbeeld door de bestuurlijke middelen, financiën of juridische instrumenten anders in te zetten of ambities en doelstellingen bij te stellen.

De gemeenteraad beslist

Elke verandering in de Omgevingsvisie vergt een besluit van de gemeenteraad. Dit gaat via de wettelijke procedure van inspraak:

 • Ter inzage leggen van ontwerpvisie

 • Zienswijzemogelijkheid

 • Vaststellen visie door de gemeenteraad van Gouda

Omdat een Omgevingsvisie alleen zelfbindend is voor de gemeente, is na het vaststellen van de visie geen beroep mogelijk.