Omgevingsvisie als kapstok voor beleid

De Omgevingsvisie is een integraal strategisch beleidskader dat op hoofdlijnen richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is als het ware een kapstok voor sectoraal en/of gebiedsgericht beleid. Bestaande en toekomstige gebiedsgerichte of sectorale beleidsdocumenten en uitvoeringskaders, blijven naast de omgevingsvisie dan ook bestaan.

De Omgevingsvisie vraagt op termijn een nieuwe manier van werken. We hebben vanaf nu één integrale kadernota voor ons ruimtelijk beleid en maken in principe geen sectorale beleidsnota’s meer op kaderstellend niveau. De toekomstige werkwijze binnen de gemeente, de relatie met bestaande beleids- en visie documenten en de onderlinge doorwerking van de beleidsinstrumenten onder de Omgevingswet wordt de komende periode verder uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt daar een eerste aanzet voor gegeven.