Hoofdopgave 3: Prettig woon- en leefklimaat voor iedereen

Hoe kan de inrichting van Gouda bijdragen aan een sociale en veilige stad. Een stad waarin iedereen mee kan doen en een passende woning kan vinden. Waar rekening gehouden wordt met anderen en aandacht is voor wie hulp nodig heeft. Waar er passende en toegankelijke voorzieningen zijn in alle wijken. ‘Een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen’; dat raakt aan veel aspecten van de fysieke leefomgeving. We gaan hieronder op de twee belangrijkste in.

Wonen en veiligheid

In de Randstad is sprake van een grote druk op de woningmarkt, die ook merkbaar is in Gouda. Het is zaak de woningbouw te versnellen en een aanbod te creëren voor elke portemonnee. In de stad is ruimte om 8.500 woningen te bouwen tot 2040 (verstedelijkingsagenda). Welke kansen of uitdagingen levert dat op voor de andere opgaven?

Inclusieve stad

Iedereen doet mee. Gouda is een kleurrijke stad met inwoners van alle leeftijden en afkomsten, met verschillende interesses, mogelijkheden en behoeftes. Ongeacht deze verschillen is de uitdaging dat iedereen zo veel mogelijk mee kan doen in de samenleving (visie SamenLeven). Hoe kunnen voorzieningen toegankelijk zijn voor alle inwoners, rekening houdend met situering in de stad, en een veilige route ernaartoe. Westergouwe wordt de eerste volledige inclusieve wijk van Gouda waarin wordt gewerkt aan ‘buurtcommunities’. In deze nieuwe wijk worden op meerdere plekken ontmoetingsruimten gerealiseerd, wellicht in combinatie met andere functies om de onderlinge solidariteit en sociale cohesie te versterken.

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  •  Voldoende woningen en voorzieningen realiseren met aandacht voor de diverse doelgroepen

  •  Leefbaarheid en veiligheid in de wijken vergroten

  •  Leefomgeving draagt bij aan zelfredzaamheid ouderen en mensen met een beperking