Omgevingsvisie Gouda

Bron foto: VVV Gouda

Welkom bij de Omgevingsvisie Gouda

In 2020/2021 is de ontwerp-omgevingsvisie van Gouda opgesteld. In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uitziet. ‘We’ is in deze de gemeenteraad. 

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Waarom stelt de gemeente een omgevingsvisie op?

De Omgevingsvisie voor Gouda bevat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Het beleid op rijks- en provinciaal niveau ligt hieraan ten grondslag. De leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park.

U kunt hier straks lezen hoe we uw buurt en de stad verbeteren en wat we beschermen of bewaren. In de omgevingsvisie leest u wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn (tot en met 2040) en welke strategische keuzes we daarbij maken. De ontwikkelingen in de gemeente Gouda die door de omgevingsvisie en de daarmee samenhangende planvorming tot stand zullen komen moeten zoveel mogelijk voldoen aan gestelde visie.

Recentelijk vastgesteld beleid van de gemeente Gouda heeft een plek gekregen in deze omgevingsvisie. In de bijlagen zijn deze documenten opgenomen. Dit betreft o.a. de RES v1.0, het Verkeerscirculatieplan, de Woon(zorg)visie en de Bedrijfsterreinenvisie.

We sluiten met de plannen voor de leefomgeving aan bij de vele lopende programma’s. Het is de eerste integrale en ruimtelijke opvolger van de Structuurvisie uit 2005, waar inmiddels behoorlijk veel van is uitgevoerd. Een deel van het huidige beleid komt te vervallen met de Omgevingsvisie, zoals de Structuurvisie uit 2005. Voor het overige is niet een-op-een aan te geven welke beleidsdocumenten komen te vervallen. Dat heeft met name te maken met het feit dat in veel beleidsstukken zowel strategische, tactische als operationele uitspraken worden gedaan, terwijl de Omgevingsvisie vooral op het strategische (voor de lange termijn en hoger abstractieniveau) focust. In de komende beleidscycli wordt het maken van de vertaalslag van de omgevingsvisie naar tactisch en operationeel niveau nader opgepakt en uitgewerkt in bijvoorbeeld het omgevingsplan voor Gouda. 

Goudse Waarden:

In de Omgevingsvisie staat hoe de stad er in de toekomst uitziet. De basis hiervoor was al gelegd in de ‘Toekomstvisie Gouda 2030, Gouda ligt goed!’ (dd. 18 juni 2019). Maar hoe wordt dit bepaald? Dit wordt mede beïnvloed door waar we vandaan komen, onze Goudse geschiedenis, door het bestaande gemeentelijke beleid, en ten slotte door de huidige trends en ontwikkelingen.
We hebben dit samengevat in onze Goudse Waarden.

De essentie van deze waarden wordt in deze Omgevingsvisie beschermd of verder ontwikkeld in de beoogde opgaven.

Goudse Opgaven

Met als basis onze Goudse waarden hebben we vijf integrale Goudse opgaven geformuleerd. De opgaven beschrijven met welke uitdagingen en kansen de gemeente Gouda te maken krijgt in de toekomst. Samen vormen ze de ‘agenda’ voor deze Omgevingsvisie. Hoe we met deze opgaven aan de slag gaan, beschrijven we in de Keuzes voor de leefomgeving.

Keuzes voor de leefomgeving

Om invulling te geven aan de Goudse Opgaven maken we Keuzes voor de leefomgeving. Deze vormen de kern van onze visie. Door in integrale oplossingen te denken komen veel opgaven in meerdere keuzes terug.  

Totstandkoming van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is via onderstaande sporen en stappen tot stand gekomen:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.