Binnenstad

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Levendig historisch centrum

We willen de binnenstad van Gouda levendig, leefbaar en gezellig houden met behoud van het historische karakter. Voor horeca sturen we op locaties waar horecabedrijven voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Hierdoor ontstaat een levendiger centrumgebied waar én gewinkeld, én gewoond, én gerecreëerd kan worden. De grenzen van het kernwinkelgebied gaan we de komende jaren opnieuw bepalen in samenwerking met stakeholders uit de stad, afhankelijk van de ontwikkelingen in de detailhandel. Er is in de binnenstad beperkt ruimte voor dagelijkse boodschappen. Binnen de grenzen hiervan werken we aan een levendig en vitaal aanbod voor een breed publiek, met ruimte voor wonen boven winkels en andere publieksfuncties. Daarbuiten komt meer ruimte voor functieverandering van panden om leegstand te voorkomen. We perken de solitaire detailhandel in Gouda in. De binnenstad is bij uitstek de locatie voor niet-dagelijkse boodschappen (Go-Stores is daarentegen meer bedoeld voor perifere detailhandel).

Binnenstad voor voetgangers en fietsers

In de binnenstad staat de beleving en bescherming van het historisch erfgoed voorop: hier willen we zoveel mogelijk alleen licht verkeer: vervuilende voertuigen worden er (geleidelijk aan) geweerd, de nadruk ligt op toegankelijkheid van voetgangers en fietsers. De noodzakelijke bevoorrading willen we met slimme en schone stadslogistiek oplossen (zo mogelijk via één distributiehub).

Historische grachten

De historische grachten zijn van grote betekenis voor het stadsbeeld en het ‘verhaal’ dat ze over de stad vertellen. Ze verdienen bescherming in meerdere opzichten. Het herstellen van verdwenen grachten is wenselijk vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit en cultuurhistorie en zou meerwaarde hebben voor de waterrecreatie. De mogelijkheid tot het terugbrengen van ‘Verdwenen grachten’ is in het project Gouda Hollandse Waterstad’ (2006 – 2009) beperkt tot daar waar de ondergrondse infrastructuur dat toestaat. De mogelijkheid is open gelaten voor de Intieme Vaarroute en de vaarverbinding over het Nonnenwater en Verlorenkost.  Verder zou door het openen van de Havensluis in het zuidelijk deel van de binnenstad meer levendigheid kunnen ontstaan.

Zowel het terugbrengen van verdwenen grachten, het realiseren van de intieme vaarroute als het openen van de havensluis zijn echter ingrepen met hoge kosten en veel impact op bestaande functies in de stad, bijvoorbeeld met het oog op bereikbaarheid. Ook heeft het Kaderplan Bodemdaling effect op de doorvaarbaarheid van de stad. De peilscheidingen worden zo aangelegd dat ze tegen zo laag mogelijke kosten in de toekomst kunnen worden aangepast om er sluizen van te maken. Waar mogelijk stimuleren we de doorvaarbaarheid van de binnenstad. Wat betreft de opening van de havensluis staat de gemeente op het standpunt dat substantiële private financiering en een gevalideerde businesscase noodzakelijk zijn als eerste stappen om het gesprek hierover aan te gaan. We zetten in op het verlevendigen van het gebied rond de Veerstal voor bezoekers van de binnenstad. Het autoluw maken van dit gebied is echter een voorwaarde. Daarvoor is een positieve uitkomst van de pilot Nieuwe Veerstal, zoals dat in het uitvoeringsprogramma van het VCP is opgenomen, noodzakelijk. Bij het slagen van de genoemde pilot is er in ieder geval geen verkeerskundige belemmering voor het openen van de havensluis en daarmee de bevordering van de doorvaarbaarheid van de binnenstad (zie ook - Historische stad doorgeven aan de volgende generaties). 

Leven met bodemdaling

In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (2020) worden keuzes gemaakt over het omgaan met bodemdaling in de binnenstad. De kern van de aanpak is dat we meebewegen met de bodemdaling waar de vocht- en wateroverlast het meest urgent is en dat we in dat gebied de (grond-)waterpeilen verlagen. Hierdoor wordt de vocht- en wateroverlast teruggebracht tot een acceptabel niveau.

Via ons ‘Kenniscentrum voor de Bodemdaling’ (zie ook - stevig voorzieningenaanbod) blijven we openstaan voor en zoeken naar innovatieve manieren voor het tegengaan van bodemdaling of de gevolgen daarvan. We blijven op zoek naar een duurzame, toekomstbestendige oplossing.

Drukte in de ondergrond

Wij voeren meer regie op de gevolgen van ingrepen in de fysieke leefomgeving in de ondergrond van de binnenstad. In de binnenstad komt een groot aantal kansen én opgaven samen. De combinatie van een hoge archeologische verwachtingswaarde en oude boomwortels in smalle straatprofielen waar een hoge dichtheid van kabels en leidingen doorlopen betekent bijvoorbeeld dat zeer beperkt ruimte is voor nieuwe voorzieningen in de ondergrond. En willen we nieuwe bomen planten, ook met het oog op bijvoorbeeld hittestress, maar passen die nieuwe bomen eigenlijk wel in dit historische beeld?

Ingrepen in de binnenstad en de ondergrond moeten niet alleen gecoördineerd plaatsvinden, maar in het zoeken naar oplossingen én kansen moet van meet af aan integraal worden gewerkt. Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe manier van werken, waarbij de ondergrond direct bij de eerste planvorming wordt betrokken (werken vanuit de gebiedsgenese). Een van de twee genomineerde pilotlocaties ligt in Gouda en betreft de historische binnenstad. Door met deze bijzondere locatie te starten, wordt tegelijkertijd casuïstiek ontwikkeld, en wordt deze in de praktijk getest.