Binnenstad

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Levendig historisch centrum

We willen de binnenstad van Gouda levendig en gezellig houden, en het historische karakter bewaren. Voor horeca sturen we op locaties waar horecabedrijven voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Hierdoor ontstaat een levendiger centrumgebied waar én gewinkeld, én gewoond, én gerecreëerd kan worden. De grenzen van het kernwinkelgebied gaan we de komende jaren opnieuw bepalen in samenwerking met stakeholders uit de stad, afhankelijk van de ontwikkelingen in de detailhandel. Binnen de grenzen hiervan werken we aan een levendig en vitaal aanbod voor een breed publiek, met ruimte voor wonen boven publieksfuncties. Daarbuiten komt meer ruimte voor functieverandering van panden om leegstand te voorkomen. We perken de solitaire detailhandel in Gouda in. De binnenstad is bij uitstek de locatie voor niet-dagelijkse boodschappen (GoStores is daarentegen meer bedoeld voor perifere detailhandel).

Binnenstad voor voetgangers en fietsers

In de binnenstad staat de beleving en bescherming van het historisch erfgoed voorop: hier willen we zoveel mogelijk alleen licht verkeer: vervuilende voertuigen worden er (geleidelijk aan) geweerd, de nadruk ligt op toegankelijkheid van voetgangers en fietsers. De noodzakelijke bevoorrading willen we met slimme en schone stadslogistiek oplossen (zo mogelijk via één distributiehub).

Historische grachten

Het herstellen van verdwenen grachten is wenselijk vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit en cultuurhistorie en zou meerwaarde hebben voor waterrecreatie. Het verlevendigen van het zuidelijke deel van de binnenstad, en daarmee de binnenstad als geheel, zou van toegevoegde waarde zijn. Deze ingrepen hebben echter veel impact op bestaande functies in de stad, bijvoorbeeld met het oog op bereikbaarheid. De uitvoerbaarheid is onzeker, maar waar mogelijk stimuleren we de doorvaarbaarheid van de binnenstad (zie ook - Historische stad doorgeven aan de volgende generaties). 

Leven met bodemdaling

In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (2020) worden keuzes gemaakt over het omgaan met bodemdaling in de binnenstad. De kern van de aanpak is dat we meebewegen met de bodemdaling waar de vocht- en wateroverlast het meest urgent is en dat we in dat gebied de (grond-)waterpeilen verlagen. Hierdoor wordt de vocht- en wateroverlast teruggebracht tot een acceptabel niveau.

Via ons ‘Kenniscentrum voor de Bodemdaling’ (zie ook - stevig voorzieningenaanbod) blijven we openstaan voor en zoeken naar innovatieve manieren voor het tegengaan van bodemdaling of de gevolgen daarvan. We blijven op zoek naar een duurzame, toekomstbestendige oplossing.

Drukte in de ondergrond

Wij voeren meer regie op de gevolgen van ingrepen in de fysieke leefomgeving in de ondergrond van de binnenstad. In de binnenstad komt een groot aantal kansen én opgaven samen. De combinatie van een hoge archeologische verwachtingswaarde en oude boomwortels in smalle straatprofielen waar een hoge dichtheid van kabels en leidingen doorlopen betekent bijvoorbeeld dat zeer beperkt ruimte is voor nieuwe voorzieningen in de ondergrond. En willen we nieuwe bomen planten, ook met het oog op bijvoorbeeld hittestress, maar passen die nieuwe bomen eigenlijk wel in dit historische beeld?

Ingrepen in de binnenstad en de ondergrond moeten niet alleen gecoördineerd plaatsvinden, maar in het zoeken naar oplossingen én kansen moet van meet af aan integraal worden gewerkt. Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe manier van werken, waarbij de ondergrond direct bij de eerste planvorming wordt betrokken (werken vanuit de gebiedsgenese). Een van de twee genomineerde pilotlocaties ligt in Gouda en betreft de historische binnenstad. Door met deze bijzondere locatie te starten, wordt tegelijkertijd casuïstiek ontwikkeld, en wordt deze in de praktijk getest.