Duurzame mobiliteit

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

We leggen de focus op de verduurzaming van de wijze waarop we ons binnen en buiten de stad bewegen, met een focus op fietsen, wandelen en openbaar vervoer, en met ruimte voor moderne mobiliteitsdiensten. We gaan hierbij uit van het voor de ontwikkeling van de Spoorzone al gehanteerde principe van STOMP: Stappen (wandelen), Trappen (fietsen), OV (openbaar vervoer), MaaS (Mobility As A Service), en eindigen bij de P van parkeren.

In verschillende trajecten wordt gekeken naar verbetering van de mobiliteit voor Gouda en omgeving: het Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP), het Mobiliteitsplan en Verkeerscirculatieplan (VCP). Het VCP bevat concrete uitwerkingen van het Mobiliteitsplan.. In deze omgevingsvisie zijn de hoofdpunten uit genoemde stukken opgenomen en wordt voor details naar de betreffende stukken verwezen

De kern is dat voor verplaatsingen binnen de stad de autodominante wordt getemperd ten faveure van voetganger en fietser door het netwerk voor deze gebruikers te versterken. Tevens wordt de kwaliteit van het OV-netwerk verbeterd en moet deze regionaal en lokaal concurreren met de auto. Het autoverkeer (doorgaand verkeer) wordt gebundeld op de randwegen. Zwaar (vracht)verkeer gebruikt de hoofd- en randwegen en de binnenstad moet op termijn via emissieloze stadslogistiek worden bevoorraad. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Gouda in de regio

Mobiliteit is een vraagstuk met een sterke regionale context. Gouda kiest ervoor om deze vraagstukken samen met regionale partijen zoals de buurgemeenten, de provincie, en de vervoerspartners op te pakken. Op deze manier kunnen we samen invulling geven aan de ambities ‘- 49% CO2 in 2030’ en ‘- 95% CO2 in 2050’ (conform de Klimaatwet) op het vlak van mobiliteit (Regionaal Mobiliteitsprogramma). Dit betekent o.a. dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s komen, en enkele waterstof-tankstations in de regio. Daarnaast komt er een lijst met maatregelen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

Uitstekend openbaar-vervoerverbinding met regio en randstad

Gouda heeft als centrumgemeente in Midden-Holland al een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer; die positie willen we verder versterken. Het centraal station Gouda behouden we als regionaal OV-knooppunt, als cruciale schakel in de ketenmobiliteit tussen de regio en grote steden. We zetten dan ook extra in op:

  • Het versterken van de positie van regionale ‘OV-hub’: beter aansluiten van de omliggende regio op knooppuntstation Gouda, met bussen en (snel)fietsverbindingen

  • Inzetten op een betere bereikbaarheid van Gouda-west met een nieuw hoogwaardig OV-knooppunt in de ‘Gouweknoop’ / Goudse Poort. Deze nieuwe knoop heeft een regionale functie met het oog op het op termijn naar elkaar toe groeien van Westergouwe, Zuidplaspolder en Waddinxveen (Coenecoop, Triangel)

Gouda van binnen

Voor de verschillende delen van Gouda inclusief het direct omliggende groen ligt de nadruk voor mobiliteit op verschillende doelen en maatregelen (VCP). De binnenstad kenmerkt zich door de vele bezoekers van de (culturele) voorzieningen en winkelfuncties. Binnen dit gebied is alles te voet te bereiken binnen 15 minuten. Andere vervoerswijzen hebben hier een lagere prioriteit. ‘Shared Space’ is hier de belangrijkste inrichtingsmethode voor de openbare ruimte. De komende jaren wordt de binnenstad autoluwer.

De woonwijken kennen een mix van vervoerswijzen: fietsen (Gouda is echt een fietsstad, waarbinnen alle bestemmingen binnen 15 minuten fietsen zijn te bereiken), wandelen, openbaar vervoer en auto. Voor de auto zijn op veel plaatsen nu nog veel parkeerplaatsen beschikbaar; mocht in de toekomst kunnen worden volstaan met minder, dan wordt deze ruimte toegevoegd aan het groen van de stad (zie gezonde groene stad). Emissieloos (zoals elektrisch) vervoer moet helpen de emissies in deze delen van de stad in de toekomst te reduceren (conform de City Deal). Dit alles draagt bij aan de gezondheid van de inwoners van Gouda. Goede bestaande en nieuwe (door-)fietsroutes moeten het fietsen nog veiliger en comfortabel maken. En goed openbaar vervoer moet ervoor zorgen dat iedereen volop deel kan blijven uitmaken van de Goudse samenleving, en onze voorzieningen ook voor bezoekers goed bereikbaar zijn. MAAS (‘Mobility as a service’) helpt hierbij, met maatwerk. De voorkeur is hierbij: lopen en fietsen vóór openbaar vervoer en emissieloze auto’s.

Het overige stedelijke gebied van Gouda is meer auto-afhankelijk. Het zijn de bedrijventerreinen (langs de snelweg), Westergouwe, en het gebied ten zuiden van de Hollandsche IJssel, waar openbaar vervoer wat verder weg is. Voor Westergouwe wordt wel gewerkt aan zo goed mogelijk openbaar vervoer als relatie met de rest van de stad en de omgeving.

Fietsen stimuleren

De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets op steeds meer trajecten een alternatief is voor de auto. Voor de kortere ritten, ritten in de stad en naar omliggende kernen en steden, willen we ook het fietsgebruik verder stimuleren. Dit scheelt in de luchtverontreiniging, en komt de gezondheid ten goede (zie ook de volgende keuze: ‘Gezonde groene stad’). Verbeteren van het fijnmazige fietspadennetwerk, inclusief veilige kruisingen met de autoverbindingen, én doorstroomroutes op strategische trajecten naar de kernen in de omgeving van Gouda, kunnen hierbij helpen (zie ook de kaart bij Gezonde Groene Stad voor de belangrijkste van deze routes). Belangrijk hierbij is dat de fietsroutes comfortabel zijn, en snel, en een prettige omgevingskwaliteit hebben. Deze omgevingskwaliteit kan bijvoorbeeld zijn de (perceptie van) veiligheid, atmosfeer (e.g. schoon, gezonde lucht) en ruimtelijke kwaliteit.

Op provinciaal niveau wordt gewerkt aan een netwerk van doorfietsroutes. Gouda wordt via deze doorfietsroutes verbonden met Rotterdam, Den Haag/Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Voor de verbinding met Rotterdam is een nieuwe fietsverbinding over het Gouwekanaal nodig. Dit maakt het ook mogelijk om vanuit nieuwbouwwijk Westergouwe comfortabel en veilig naar de rest van Gouda te kunnen fietsen. Ook de fietsverbinding naar Woerden en Utrecht moet beter worden.

Binnen de stad is de aanleg van ontbrekende schakels van belang, zoals fietsbruggen (Gouwe, Karnemelksloot) en dijkopgangen (Goejanverwelledijk). Ook het aanpakken van conflictueuze knooppunten is van belang (Haastrechtsebrug, Florisbrug, Breevaartbrug, Bleulandweg, Margrietplein, Goudse Poort). Ook verbeteren we de fietsroutes tussen Goverwelle en de Goudse Poort (‘forenzen-route’).

Meer mensen in trein en bus

In Gouda is het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto. Veel mensen fietsen of lopen de relatief korte afstanden binnen Gouda, wat vanuit het oogpunt van gezondheid nog beter is natuurlijk! Het stimuleren van het OV-gebruik (i.p.v. de auto) draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer en aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Het bieden van een alternatief voor de auto draagt ook bij aan het duurzaam inrichten van de openbare ruimte (als minder parkeerplaatsen of wegverharding nodig zijn komt ruimte vrij voor groen en wandel- en fietspaden).

We richten ons primair op het faciliteren van langzaam verkeer, OV of deelmobiliteit. Pas daarna komt het faciliteren van de auto in beeld. We treden met de busvervoerders in overleg over efficiënte busroutes tussen omliggende kernen, Goudse buurten en de treinstations. Hiermee moeten bus en spoor zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Alleen zo houden we onze economische bereikbaarheid voor weggebruikers ook voldoende op peil. Hardnekkige fileknelpunten willen we daarbij oplossen.

Zo min mogelijk en zo schoon mogelijk autoverkeer

Om het autoverkeer zo weinig mogelijk en zo schoon mogelijk te maken, willen we:

  • Vraag naar en aanbod van deelmobiliteit stimuleren en faciliteren in heel Gouda

  • Het gebruik van elektrische vervoermiddelen (e-bikes, e-scooters, e-steps, e-auto’s), stimuleren door de aanleg van ‘e-HUBs’ (oplaadmogelijkheden) bij buurtvoorzieningen

  • Het gebruik van deelauto’s stimuleren

  • Meer P&R-locaties maken dichtbij OV-knooppunten

  • Aanleg van transferia aan de randen van de stad

Het stimuleren van deelmobiliteit betekent evenwel ook dat er aandacht moet zijn voor eventuele overlast die dit mogelijk met zich meebrengt (o.a. verkeerd parkeren) en hierover afspraken over te maken met de beheerders van deze services.

Parkeren

Zolang er nog volop behoefte bestaat aan parkeergelegenheid wordt bestaande parkeerruimte in stand gehouden, ter voorkoming van parkeeroverlast. Voor nieuwbouwontwikkelingen ingezet op de ontwerpprincipes van “STOMP”. Diverse initiatieven bieden mogelijkheden om het verhard oppervlak terug te brengen: ‘Operatie Steenbreek’, ‘Groen moet je doen’ (verfraaien bestaand gemeentelijk groen), ‘Meters-voor-meters-aanpak’ en ‘Sloopregeling Bedrijventerreinen’.

Vrachtvervoer

Grotere en zwaardere voertuigen volgen zo veel mogelijk de hoofd- en randwegen om naar de eindbestemming te komen. De bedrijventerreinen zijn veelal gunstig gelegen aan de westkant van Gouda met korte routes naar het rijkswegennet. Voor de logistiek in de binnenstad geldt dat de doelstelling is emissieloos vanaf 2025. Daartoe wordt mogelijk op termijn een logistieke hub gepland. Hiernaast speelt vervoer over het water een rol met betrekking tot de watergebonden bedrijvigheid.