Stevig voorzieningenaanbod

Detailhandel

In lijn met de Winkelvisie 2017-2025 wordt gestuurd op een duidelijke profilering van de binnenstad, wijkwinkelcentra en locaties voor perifere detailhandel (PDV). Gouda kiest bewust voor één sterk kernwinkelgebied in de binnenstad als een bruisend centrum. We streven naar een divers (groot en klein, keten en niet-keten, etc.) winkelaanbod, en voldoende plekken waar men elkaar informeel kan ontmoeten. In de binnenstad dringen we de leegstand terug. Enerzijds door voorzieningen aan te bieden voor een breed publiek, en anderzijds door ruimte te bieden voor functieverandering

Wijkwinkelcentra zoals Bloemendaal en Goverwelle zijn de voorzieningencentra van de Goudse wijken, met een sterk aanbod aan dagelijkse boodschappen in combinatie met maatschappelijke voorzieningen.

Solitair gelegen winkels buiten de genoemde gebieden worden teruggedrongen, door functieverandering bij bedrijfsbeëindiging.

De Goudse Poort is de belangrijkste locatie voor perifere detailhandel. We staan positief tegenover initiatieven om de Go-Stores aansluitend op het bestaande gebied te laten groeien als daar voldoende vraag naar blijft (zie Spoorzone & Goudse Poort) . We werken mee aan de verplaatsing van perifere detailhandel elders in de stad naar de Goudse Poort, om de regionale aantrekkingskracht te vergroten.

Onderwijs, Campus Gouda en kennis- en belevingscentrum bodemdaling

In iedere Goudse wijk is onderwijs beschikbaar. Door IKC-vorming (integraal kindcluster) en clustering zetten we in op efficiënt ruimtegebruik. Het voortgezet onderwijs heeft een stadsbrede / regionale functie (en is daarmee niet wijkgebonden).

Ter aanvulling op de bestaande opleidingen in Gouda wil Gouda ruimte bieden aan een campus (met hoger onderwijs), om zo een completer opleidingsaanbod te kunnen bieden. De samenwerking tussen de sector educatie, het bedrijfsleven, de regio en de overheid draagt eraan bij dat jongeren alle kansen krijgen om zich in Gouda op hun toekomst voor te bereiden, met als doel dat deze doelgroep in deze waardevolle leeftijdscategorie voor de stad behouden blijft. De campus is al virtueel van start gegaan. Wanneer zich een mogelijkheid voordoet om hiervoor ook een fysieke plek in te richten, zal hier serieus naar gekeken worden. Mogelijk zijn koppelkansen met het Centrum Bodemdaling of initiatieven rond de Techniekwerkplaats. Een locatie met goed openbaar vervoer, zoals het geval is in de Spoorzone, heeft hierbij de voorkeur.

Het oprichten van een Nationaal Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling in Gouda is een van de projecten uit de regiodeal Bodemdaling. In het Kenniscentrum Bodemdaling wordt relevante kennis over het Nederlandse bodem- en watersysteem gebundeld en toegankelijk gemaakt voor particulieren, scholieren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Door toegankelijke informatie en het bieden van hulp en advies neemt de bewustwording toe. Dit vergroot de actiebereidheid en biedt handelingsperspectieven om tot daadwerkelijke actie over te gaan.

Bruisende evenementen in Gouda

Een belangrijk deel van de levendigheid van Gouda komt door de vele evenementen die er jaarlijks worden gehouden, het historisch karakter, en de aanwezigheid van het erfgoed. We blijven ruimte bieden aan evenementen die passend zijn bij de schaal en identiteit van Gouda, die Gouda verlevendigen en bruisend maken, die gezond zijn, en die Gouda een economische impuls geven. De evenementen zullen daarbij evenwichtig worden gespreid over het jaar en naar locatie, uitstraling en doelgroep. De binnenstad en Goudasfalt zijn bekende locaties, maar ook in de rest van Gouda kunnen op passende wijze en schaal evenementen worden georganiseerd.

Ruimte voor horeca

Gouda wil haar rol als gastvrije stad behouden in het centrum van het Groene Hart. Een veelzijdig horeca-aanbod versterkt de woon-, werk- en vrijetijdsbestemming, en draagt zo bij aan een grotere economische en maatschappelijke betekenis, naamsbekendheid en een sterker imago. Bovendien is de interactie van horeca met andere centrumfuncties als detailhandel, warenmarkt (o.a. Goudse kaasstad), toeristisch aanbod, cultuur en dienstverlening groot. De sector is daarnaast een belangrijk bindend element in de toeristische en zakelijke ontwikkeling van de stad. We werken aan de vaststelling van een nieuwe Horecavisie.

Horeca concentreert zich vooral in het centrum van Gouda. We willen graag dat horeca zich vestigt op locaties waar ze zich voldoende kunnen ontwikkelen. De condities waaronder de gemeente dit gaat faciliteren en stimuleren zullen verder worden uitgewerkt in de nieuwe Horecavisie.

Cultuur en toerisme

Toerisme draagt bij aan de lokale economie, maar het versterken van de vrijetijdseconomie is geen doel op zich. Het is een middel om voorzieningen in stand te houden, de lokale economie vitaal te houden, en het draagt zorg voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor bewoners en gebruikers van de stad. Het is wenselijk dat toerisme op deze wijze ook bijdraagt aan een betere benutting van cultuurhistorisch erfgoed. Behoud van de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten is hierbij het uitgangspunt.

De vrijetijdseconomie is niet voorbehouden aan bezoekers die van buiten Gouda komen. Het gaat net zo goed om bewoners die gebruik maken van het Goudse vrijetijdsaanbod. Nieuwe en/of verbeterde toeristische infrastructuur, culturele instellingen en activiteiten dragen bij voorkeur bij aan de kwalitatieve beleving van Gouda voor de bewoners en bezoekers. Hoge kwaliteit zorgt voor bewoners en bezoekers als ambassadeurs (tevreden gebruikers), hoger rendement voor ondernemers (meer uitgaven en terugkerend bezoek), en een leefbare stad (toegankelijk, schoon, heel, veilig). Een goede inrichting van de openbare ruimte, met water en groen, geeft hier een goede impuls aan. Vooral het water, waar Gouda haar oorsprong vindt, biedt kansen zoals het vergroten van de doorvaarbaarheid (hoewel dit wel integraal moet worden beschouwd op kansen en risico’s), mogelijkheden aan het water, promotie van de stad als waterstad etc. Door Gouda weer te verbinden met het water versterken we de historische binding en aantrekkingskracht, wat ervoor zorgt dat er ook weer activiteiten op en om het water kunnen plaatsvinden.

Zorg

We vinden het belangrijk dat goede zorg beschikbaar en bereikbaar is. Dit betreft bijvoorbeeld thuiszorg, revalidatie, jeugdhulp, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en een huisarts. Waar nodig en mogelijk streven we er daarbij naar om geschikte woningen verspreid over de stad (dus ook dichtbij voorzieningen) aan te kunnen bieden, inclusief een toegankelijke openbare ruimte om er te kunnen komen. Als onderdeel van het programma Wonen (in ontwikkeling) wordt een nadere visie op wonen in combinatie met zorg uitgewerkt.