Sterk vestigingsklimaat voor moderne bedrijvigheid

Ruimte voor modernisering bedrijvigheid

Hoe meer de bedrijven maatschappelijk bijdragen aan de Goudse opgaven, hoe beter dat is. Gouda heeft in de regio een centrumpositie voor het aantrekken van moderne en innovatieve bedrijvigheid. De sterke positie van Gouda in de regio is te danken aan de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven, uitstekende bereikbaarheid en goede voorzieningen zoals het Groene Hart Ziekenhuis. Deze positie wil Gouda versterken door te werken aan een gunstig vestigingsklimaat voor moderne en innovatieve vormen van bedrijvigheid, en door het aantrekken van extra – naast de bestaande Hogeschool - instellingen die hoger onderwijs aanbieden (naar stevig voorzieningenaanbod).

Regionale coördinatie

Gouda maakt samen met de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk onderdeel uit van een grotere stedelijke agglomeratie. In lijn met de regionale Economische Visie Midden Holland (2020) wordt gekeken welke bedrijven op welke locatie het beste kunnen landen, om de regio als geheel sterker te maken. Prioritair worden bestaande locaties in de stad benut. In gevallen waar Gouda geen geschikte locatie voor bepaalde bedrijven kan bieden, werken we eveneens samen met directe regio en buurgemeenten, zoals we bijvoorbeeld al doen bij de ontwikkeling van Gouwe Park.

Sterke economie behouden

Gevestigde economische clusters zoals zorg, onderwijs en de maakindustrie willen we behouden voor de stad. Dit bereiken we door te werken aan goed bereikbare werklocaties met een duidelijk profiel. Binnen Gouda is beperkt ruimte voor uitbreiding van werklocaties; dit vraagt om slim gebruik van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door te clusteren en/of verdichten waar dat goed kan. We bieden lange-termijn-bestemmingszekerheid voor de volgende locaties op onderstaande wijze.

Gecombineerde woon-werk ruimte 

Naast grootschalige plaatsen om te werken is het noodzakelijk dat er ook ruimte blijft en gemaakt wordt voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis. Aan de ene kant faciliteert dit nieuwe vormen van bedrijvigheid die mogelijk gemaakt worden door het verminderde werken op kantoor maar ook kleinschalige bedrijvigheid als een kapper of kinderopvang aan huis maar ook de meer van oudsher aanwezige bedrijvigheid als een kleinschalige huisartsenpraktijk, buurt-/theehuis op de hoek, etc.

Hoge milieucategorie en watergebonden bedrijvigheid

Bedrijfslocaties met een hoge milieucategorie of mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid zijn regionaal gezien schaars. Uitbreidingsruimte voor dergelijke vormen van bedrijvigheid hebben we niet binnen de gemeentegrenzen. Wij kiezen ervoor om binnen de bestaande planologische mogelijkheden te werken aan een betere benutting. Dit bereiken we door medewerking te verlenen aan de verplaatsing van andere vormen van bedrijvigheid die geen gebruik maken van het water of de geldende milieucategorie. Dit geldt onder andere voor perifere detailhandel. Uitzonderingen worden beschreven in Spoorzone en Goudasfalt. We gaan met bedrijven in een hoge milieucategorie in gesprek om samen te werken aan innovatie op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, en om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en een gezond leefklimaat in de stad.