Hoofdopgave 1: Historische stad doorgeven aan volgende generaties

Gouda is een van de historische Hollandse steden met een bloeiperiode zo vroeg als de 15e eeuw. Stadsrechten kreeg Gouda in 1272. Dat wordt in het jaar 2022 (750 jaar stadsrechten) groots gevierd (programma ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’). Uit die tijd en de eeuwen erna dateert de stedenbouwkundige structuur van de binnenstad en diverse monumenten zoals de Sint Jan en het Stadhuis. De binnenstad is daarmee beeldbepalend voor Gouda als stad. Ook in andere delen van de stad is de historie tastbaar, zoals het water, de historische linten en cultuurhistorisch erfgoed uit latere eeuwen, maar ook uit de afgelopen eeuw.

Hoe kunnen we onze stad doorgeven aan volgende generaties? Het behouden en versterken van het cultuurhistorisch erfgoed komt soms onder druk te staan als gevolg van bodemdaling en veranderingen in het klimaat. Gouda kan een voortrekkersrol nemen in het aanpakken van deze problemen (‘Regiodeal bodemdaling’). Welke kansen biedt de historische stad voor de economie en recreatie? Hoe kunnen we dit integraal oppakken, kijkend naar de opgaven zoals hittestress (toevoegen van groen en terugbrengen van water, maar waar en hoe dan, en hoe verhoudt zich dat tot het historische beeld?), en moderne mobiliteit en de energietransitie (en de onder- en bovengrondse voorzieningen die dit vergt).

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  • Historische binnenstad beschermen én benutten en versterken: Beschermen wat bescherming behoeft (zoals de historische structuur en monumenten), benutten wat kan (zoals levendige en [semi]-openbare functies in een deel van die monumenten, zodat eenieder daarvan kan genieten), versterken en/of accentueren waar mogelijk (zie ook Binnenstad) We bouwen in harmonie met de historische structuren en behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit. Belangrijke uitgangspunten daarvoor zijn vastgesteld in de “stedenbouwkundige visie op de binnenstad en haar randen”, de “beleidsnotitie openbaarheid zijlen, stegen, hofjes, poorten en plaatsen in de binnenstad” en de Toekomstvisie “Gouda ligt goed”.

  • Levendig houden van de lokale economie en de dynamiek van de binnenstad: Stimuleren gevarieerd ruimtegebruik van de binnenstad, zowel binnen als buiten. Ook tijdens en na de pandemie van COVID, waarin winkels dreigen om te vallen (zie ook Binnenstad).

  • Duurzaam omgaan met bodemdaling: accepteren dat de bodemdaling er is, gedeeltelijke verlaging grondwaterpeil binnenstad (zie ook stevig voorzieningenaanbod).

Bron foto: VVV Gouda