Hoofdopgave 2: Gouda duurzaam ontwikkelen

Gouda is in trek bij woningzoekenden, zowel van binnen als van buiten de stad. Hoe kunnen we zorgen dat we Gouda duurzaam doorontwikkelen en voldoende woningaanbod creëren? Een aanbod van hoge kwaliteit is nodig, waar mogelijk met circulaire bouwmaterialen en gebruikmakend van duurzame warmte en elektriciteit (programma. ‘Energietransitie’). De ruimte in de compacte stad is schaars. Als we de stad te veel dichtbouwen ontstaat wateroverlast en hittestress (groenstructuurvisie). Daarbij speelt ook de problematiek rondom stikstof. De brochure ‘aan de slag met natuurinclusief bouwen van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Goudse Structuurvisie Groen bieden hier goede kansen voor een duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  • Efficiënt ruimtegebruik boven èn onder de grond bij de verstedelijkingsopgave (zodat voldoende ruimte blijft en vrijkomt voor groen en water) - zie ook 'toolbox' voor slim ruimtegebruik