Hoofdopgave 4: Gezonde mensen door een gezonde en veilige leefomgeving

Voor zowel gezondheid als veiligheid is de samenhang tussen fysiek en sociaal domein van belang. Naast een bruisende binnenstad is er ook rust en ruimte nodig in de stad. Goudse woonwijken zoals Westergouwe en Bloemendaal moeten een gezond leefklimaat bieden door stilte, schone lucht en voldoende ruimte voor kinderen om veilig te spelen. Overheid, ontwikkelende partijen, ondernemers en inwoners hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te investeren in een gezondheid bevorderende leefomgeving, bestaande uit zowel woningen, gezamenlijke voorzieningen en de openbare ruimte. We zien hier de volgende uitdagingen voor de toekomst.

Samenhang tussen sociaal en fysiek domein

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid is niet enkel een opgave voor het sociaal domein van de gemeente (zoals zorg, jeugd, werk & inkomen). Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat betekent dat er verbindingen gelegd worden met andere opgaves om hiermee de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten. De meeste winst wordt behaald door gezondheid integraal te benaderen; het fysieke en sociale domein bij elkaar te brengen. De omgeving waarbinnen mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. De inrichting van de ruimte is dus een middel om de gezondheid van inwoners te faciliteren, bevorderen of beschermen. Denk hierbij aan het aanleggen van speeltuinen ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling van kinderen of de aanleg van fietsstraten om het makkelijker te maken om te fietsen in plaats van met de auto op pad te gaan. Bij het bepalen van de beste locatie voor dit soort bestemmingen moet er goed op worden gelet dat deze niet te dicht bij risicobronnen worden geplaatst (zoals een kinderdagverblijf nabij het spoor).

Tegelijkertijd kan er ook gekeken worden naar het verlagen van eventuele drempels om de bestaande groene gebieden te bereiken vanuit de wijken en daarmee deze groene gebieden meer bij deze leefomgeving te betrekken en daar onderdeel van uit te laten maken (zie: gezonde groen- blauwe stad).

Gezonde mobiliteit

Gouda is een compacte stad waar mensen graag de fiets pakken. Van alle verplaatsingen binnen de stad is 60% per fiets, waarmee Gouda relatief hoog scoort ten opzichte van vergelijkbare steden. Van de verkeersbewegingen van en naar de twee treinstations is ruim 80% te voet of met de fiets. Toch zijn er ook files en is de parkeerdruk erg hoog. Dit heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit en leidt tot een grote behoefte aan verhard oppervlak, met de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu. De uitdaging is om de mobiliteit in de stad te optimaliseren met gezondheid als speerpunt. Hoe kunnen we inwoners stimuleren meer te wandelen, de fiets te pakken of het openbaar vervoer (OV) te nemen? Ons doel is een gezonder woon- en leefklimaat bevorderen door in de binnenstad alle soorten gemotoriseerd vervoer te verminderen (omwille van het ruimtegebruik); verkeer dat echt nog nodig is moet zoveel mogelijk schoon (emissieloos of anders) zijn (zie ook - duurzame mobiliteit).

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  • Werken aan een gezonde leefomgeving

  • Bescherming van natuurwaarden (verbetering van de biodiversiteit)

  • Meer ruimte om te bewegen (spelen, sporten, recreëren)

  • Mobiliteit, met minimale milieu- impact

  • Schone stadslogistiek