Hoofdopgave 5: Gouda heeft een blijvend sterke economie en regionale positie

Gouda is de centrumgemeente van Midden-Holland, met tal van belangrijke werkgevers en voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur en winkels. Het behoud van deze werkgelegenheid en voorzieningen is geen garantie voor de toekomst, maar vraagt om ruimtelijke keuzes en het aantrekken van een brede doelgroep. Woningzoekenden uit de regio die stedelijk willen wonen met snelle verbindingen naar de grote steden, kiezen graag voor Gouda. Erg belangrijk voor deze sterke economische positie is de uitstekende treinverbinding van station Gouda met de omliggende steden, waardoor Gouda een belangrijke positie heeft in de Randstad. Zonder reisinformatie te checken ben je in 20 minuten in hartje Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Circa 39.000 treinreizigers maken elke dag gebruik van de twee treinstations.

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

1: Versterken centrumpositie Gouda in Midden-Holland (zie ook - florerende stad): Behouden en versterken regionale OV-bereikbaarheid

Station Gouda en omgeving vormen het mobiliteits- en voorzieningenhart van de regio. De uitstekende trein- en busverbindingen maken Gouda tot een drukbezocht hoogwaardig OV-knooppunt. Inwoners van de regio reizen meerdere keren per uur naar Den Haag, Rotterdam en Utrecht binnen 20 minuten. In het kader van Toekomstbeeld OV 2040 wordt het verdubbelen van de treinfrequentie op de verbinding met Amsterdam (van twee naar vier sprinters per uur) als kansrijk gezien.

Andersom maakt het Gouda ook tot een aantrekkelijke werklocatie voor vrijwel de hele Randstad. Ruim 20.000 keer per dag wordt op het station in- en uitgecheckt. Daarnaast kent station Gouda een groot aantal overstappers uit de omgeving van Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Woerden en Utrecht Leidsche Rijn.

De opgave voor de toekomst is om station Gouda te versterken als regionaal OV-knooppunt. Dit kan worden bereikt door een combinatie van spoorboekloos rijden naar grote steden, en een divers aanbod van vervoer naar Goudse woonwijken, werklocaties en omliggende kernen. Om dit te bereiken is het nodig de vervoerswaarde en aantrekkingskracht van station Gouda waar mogelijk te vergroten. Een hogere vervoerswaarde wordt bereikt als meer bewoners en werkenden op station Gouda zijn aangewezen voor woon-werkverkeer. Het alloceren en/of versterken van regionale voorzieningen in de stationsomgeving kunnen voor aanvullende vervoerswaarde zorgen.

2: Gezonde werklocaties link naar (zie ook - florerende stad)

Goed functionerende bedrijventerreinen en werklocaties stimuleren eigentijdse en innovatieve vormen van ondernemen. Dit is nodig om een gunstig vestigingsklimaat te bieden en een sterke positie in te nemen in de regionale economie. Daarmee wordt ingezet op het behoud van arbeidsplaatsen en tegengaan van leegstand. Goudse Poort profileert zich bijvoorbeeld als hét bedrijvenpark, gelegen midden in de Randstad in het Groene Hart en goed ontsloten via de A12 en A20. Het terrein kent ook een herontwikkelingsopgave om de leegstand tegen te gaan, én ruimte te scheppen voor nieuwe functies: De ‘Ontwikkelstrategie Goudse Poort’ heeft als ambitie de kantoorleegstand met de helft te verminderen door kantoormeters te transformeren naar wonen en maatschappelijke functies. Daarbij zien we in het oostelijk deel van Gouds Poort/Spoorzone kansen voor transformatie naar een woon-werkmilieu. Op het westelijk deel zien we eerst kansen in het kader van beter benutten van het bedrijventerrein en transformatie leegstaande kantoorpanden naar bedrijvigheid. Voorkomen moet worden dat bedrijven nieuwe ontwikkellocaties verkiezen boven de bestaande bedrijventerreinen, door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te biedenen daarmee verdichting op bestaande bedrijfsterreinen te realiseren. Hoe deze markt en situatie zich na COVID op de langere termijn gaat ontwikkelen, is nu nog niet te zeggen.

3: Nieuwe generatie kantoren bij OV

Er is vanuit regionaal oogpunt vraag naar de ontwikkeling van nieuwe kantoorruimte met een uitstekende OV-bereikbaarheid. Dit vraagt om goed OV op bestaande bedrijventerreinen, en ontwikkelruimte nabij bestaande OV-locaties, zoals de Spoorzone. Binnen de Spoorzone wordt naast wonen ook ruimte gemaakt voor kantoorruimte, maatschappelijke functies, leisure en onderwijs.

Flexibele kantoorconcepten en mixed-use locaties (kantoren, wonen, horeca) (en andere nieuwe werkconcepten die nu nog niet in beeld zijn) groeien snel in aantal en marktaandeel in Nederland door o.a. de groei van het aantal ZZP’ers. In Gouda zijn enkele kantoorpanden ingericht als flex-kantoor, zoals het Color Business Centre Gouda.

4: Zuinig op schaars goed

In de hele provincie is schaarste aan ruimte voor zware milieucategorieën bedrijvigheid en watergebonden kavels. Het behoud van ruimte voor dergelijke vormen van industrie is vastgelegd in het provinciale Omgevingsbeleid en de Bedrijventerreinen visie Gouda 2021-2030. Voor zover de locaties in de praktijk nog geschikt zijn is het zaak deze zo efficiënt mogelijk voor de beoogde vormen van bedrijvigheid te benutten.