Verstedelijkingsopgave

Bovenop de circa 30.000 bestaande woningen in Gouda zijn de komende decennia nog duizenden nieuwe woningen nodig om iedereen naar wens en behoefte te kunnen huisvesten. In de Verstedelijkingsagenda Gouda (2018) is verkend dat er tot en met 2040 nog 8.500 woningen kunnen worden gebouwd in de stad. Voor circa 6.200 woningen geldt dat deze onderdeel zijn van bestaande visies en plannen, zoals de nieuwbouwwijk Westergouwe en de Spoorzone. Het restant van de woningbouwopgave moet worden ingevuld in herstructureringsgebieden (oud wonen wordt modern wonen) en transitiegebieden (verouderende [bedrijven-]terreinen maken plaats voor gemengde stedelijke functies). Op welke wijze dit het beste kan, hangt sterk af van de kansen en beperkingen van de locatie. Verschillende zogenaamde ‘verstedelijkingsstrategieën’ staan de gemeente daarbij ter beschikking.

Met alleen de ruimte voor woningen zijn we er nog niet. Ook allerlei stedelijke voorzieningen - die meer nodig zijn als er meer mensen in Gouda wonen -, werkgelegenheid, bedrijvigheid, duurzame mobiliteit (openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden en wegen), en toenemende energievraag vragen om extra ruimte.

Bij het zoeken naar ruimte voor de verstedelijkingsopgave is ook aandacht nodig voor de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige gebieden in de nabijheid van Gouda (op dit moment de Nieuwkoopse plassen/ de Haeck en in de toekomst mogelijk ook Polder Stein).