Drie uitdagingen met een grote ruimtelijke impact

Gouda heeft drie uitdagingen met een grote ruimtelijke impact:

Verstedelijkingsopgave

Bovenop de circa 30.000 bestaande woningen in Gouda zijn de komende decennia nog duizenden nieuwe woningen nodig om iedereen naar wens en behoefte te kunnen huisvesten.

Energietransitie

Nederland kiest voor een overgang naar schone vormen van energie, en het beperken van de energievraag. Wij hebben ons tot doel gesteld een CO2-neutraal en aardgasvrij Gouda te hebben in 2040.

Klimaatadaptie

Het klimaat is aan verandering onderhevig. We merken dat steeds vaker met warme en droge zomers, resulterend in ‘hittestress’, vooral in de stad, en vaak lang aanhoudende droogte in onze tuinen en groengebieden.

Ruimtegebruik bestaand Gouda

Het bestaande grondgebruik in Gouda is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: ongeveer 44% is in gebruik om te wonen of werken, zo’n 42% is water of groen, en de rest is infrastructuur (14%).

‘Toolbox’ voor slim ruimtegebruik: 'Beter benutten'

De ruimtebehoefte voor voortgaande verstedelijkingsopgaven, de klimaatadaptatie en energietransitie past niet zonder meer in het huidige Gouda. We zullen dus keuzes moeten maken. Keuzes in welke functies wel of niet toe te voegen én op welke manier.