Vervolg participatie Omgevingsvisie

Consultatie concept-Omgevingsvisie

Stakeholders, samenwerkingspartners en andere overheden zijn in de gelegenheid gesteld om via digitale weg een reactie te geven op het eerste concept van de Omgevingsvisie. Dit biedt ook de gemeenteraad en de adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) de gelegenheid om input te geven. 

Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

Na besluitvorming in het college van B&W wordt de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegd. Dit gebeurt gelijktijdig met het ter inzage leggen van het Plan-MER. Na het verwerken van de zienswijzen wordt het voorstel voor het vaststellen van de Omgevingsvisie opnieuw aan B&W en de gemeenteraad voorgelegd.