Gerichte aanvullende participatie voor de Omgevingsvisie

We begrijpen wat de opgaven zijn voor de toekomst van Gouda. In 2018 en 2019 is de Toekomstvisie ‘Gouda Ligt Goed!’ opgesteld. Daarin is geparticipeerd met vele Gouwenaren. Bij veel gemeentelijk beleid over diverse andere onderwerpen is door de Gouwenaren ook geparticipeerd, zoals recent over het Beleidskader Sociaal Domein en het project Stevige Stad. Daarnaast is er de jaarlijkse stadspeiling, waaraan meer dan 2.000 Gouwenaren meedoen. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het maken van deze Omgevingsvisie. Voor het opstellen van de Omgevingsvisie wilden we deze participatie niet overdoen, maar is wel van meet af aan gekozen voor een participatieve aanpak. Verspreid over het hele jaar heeft een groot aantal participatie- en overlegmomenten plaatsgevonden. Lokale en regionale stakeholders, inwoners, andere overheden, raad, college en de ambtelijke organisatie hebben input kunnen geven. Zo is een goed beeld ontstaan van de belangen, wensen, zorgen, opgaven en kansen voor de toekomst. De beperkingen vanwege het Coronavirus vroegen om creatieve digitale oplossingen omdat fysieke bijeenkomsten niet altijd mogelijk waren.

De online werksessies met externe stakeholders (zoals Sport.Gouda, Historische Vereniging Die Goude, Mozaïek Wonen en Gouda Bruist) en de input vanuit de bewonersplatforms en de inwoners via de ‘Gouda denkt mee app’ hebben een schat aan informatie opgeleverd om zowel de Omgevingsvisie als het Milieueffectrapport (Plan-MER) vorm te geven.

Doelen gemeente Gouda voor participatie Omgevingsvisie

Ter voorbereiding op het participatieproces heeft de gemeente daarvoor de volgende doelen vastgesteld:

  • De bewoners, bedrijven en instellingen in Gouda weten wat de Omgevingsvisie inhoudt, en wat het voor hen kan betekenen

  • Deze partijen benoemen hun inzichten, zorgen, wensen en ideeën, wat van grote waarde kan zijn voor het bepalen van de (opgaven voor de) toekomst van Gouda

  • De Omgevingsvisie gaat in op opgaven die er voor de belanghebbenden echt toe doen

Deze doelen zijn vervolgens vertaald in uitgangspunten voor het participatieproces, om zo effectief mogelijk te werk te gaan.

Uitgangspunten gemeente Gouda voor participatie Omgevingsvisie

  1. Slim participatieproces: voorkom overlap en ‘participatiemoeheid’. Het benutten van input uit andere participatieprocessen heeft bijdragen aan een sterkere samenhang van onderwerpen in de Omgevingsvisie.

  2. Aansluiten bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Door de participatie-aanpak af te stemmen op verschillende doelgroepen was het mogelijk om aan te sluiten op de leefwereld van de deelnemers. In gesprek met externe stakeholders was een integraal strategisch gesprek mogelijk, waarbij belangen werden uitgewisseld en aan elkaar gekoppeld. De stakeholders konden hierdoor participeren in een adviserende rol. Voor het betrekken van individuele inwoners is ingestoken op de leefomgeving van mensen, in een raadplegende rol, door de bewonersplatforms te consulteren, en via de enquêtevragen in de ‘Gouda denkt mee-app’.

  3. Eigentijdse communicatie. Het gebruik van ‘eigentijdse communicatiemiddelen’ heeft door het Coronavirus een enorme vlucht genomen. Met stakeholders, samenwerkingspartners, raad, college en de ambtelijke organisatie hebben participatiemomenten plaatsgevonden via Zoom, in combinatie met het gebruik van de tool Mentimeter. Voor het betrekken van individuele inwoners is gebruik gemaakt van de ‘Gouda denkt mee-app’. De opkomst en inbreng via deze kanalen stelde tevreden. Er waren 200 respondenten via deze app, en deze groep is bovendien zeer divers qua leeftijd en woonwijk.