Wettelijk kader – instrumenten van de Omgevingswet  

Een omgevingsvisie is één van de wettelijk verplichte instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt. Volgens de Omgevingswet moet een omgevingsvisie in ieder geval de volgende drie elementen bevatten:

  • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied.

  • De hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

  • De hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de fysieke leefomgeving.

Naast de omgevingsvisie zijn andere instrumenten uit de Omgevingswet de omgevingsprogramma’s , het omgevingsplan en omgevingsvergunningen. De omgevingsvisie en geeft richting aan het beleid van de gemeente.

Omgevingsprogramma’s

Het programma is een instrument onder de Omgevingswet waarmee met concrete maatregelen uitvoering wordt gegeven aan doelstellingen uit de visie. Een programma bevat maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van (een deel van) het grondgebied. Een programma kan gewenst zijn bij uitwerking van de omgevingsvisie voor een bepaald beleidsthema of een te ontwikkelen gebied. Een eerste stap na vaststelling van deze visie is het uitwerken van eventuele Goudse programma’s en verplichte programma’s.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een instrument uit de Omgevingswet waarmee de gemeente uitvoering kan geven aan het beleid uit de omgevingsvisie, door middel van voor een ieder bindende juridische regels. Er komt één omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit vervangt de huidige bestemmingsplannen en de verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Vanwege het omvangrijke karakter van het omgevingsplan zal de gemeente dit stapsgewijs per thema en per gebied oppakken. De gemeente Gouda is voornemens om dit in 2025 af te ronden. De huidige bestemmingsplannen blijven na invoering van de Omgevingswet ‘van rechtswege’ gelden als het tijdelijke omgevingsplan. Gouda heeft al een eerste stap gemaakt door alle verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving te bundelen tot één Verordening Fysieke Leefomgeving (VFLO). Ook deze VFLO blijft geldig tot de inhoud ervan is overgezet naar het omgevingsplan.

Omgevingswaarden

Eén van de manieren waarop de gemeente het beleid van een omgevingsvisie kan uitvoeren is door het vaststellen van omgevingswaarden. Dit zijn normen voor de kwaliteit die een gemeente voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving wil bereiken. De gemeente moet zijn taken en bevoegdheden zo uitvoeren dat deze omgevingswaarden worden behaald. Bijvoorbeeld door algemene regels te stellen voor activiteiten, door feitelijk handelen of door besluiten te nemen die bijdragen aan het behalen ervan. De gemeente is niet verplicht om omgevingswaarden op te stellen. Omgevingswaarden gelden in de eerste plaats voor de gemeente zelf. Voor bedrijven en inwoners ontstaat pas een juridisch bindende werking als de omgevingswaarde is vertaald naar een omgevingsvergunning, een algemene regel of een maatwerkvoorschrift.

Omgevingsvergunning

In de omgevingsvisie beschrijven we wat we belangrijk vinden bij de groei en ontwikkeling van Gouda. De inhoud van voorgaande hoofdstukken gebruiken we als leidraad en kader bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven. We werken graag mee aan projecten en ontwikkelingen die bijdragen aan bijzondere eigenschappen van de stad, aan de Goudse waarden.