Relatie met andere beleidsdocumenten 

De omgevingsvisie bundelt het bestaande ruimtelijke beleid op strategisch niveau en maakt dit beleid toegankelijker en samenhangend. De omgevingsvisie richt zich op de lange termijn (2040) en biedt een kader voor (toekomstig) sectoraal en gebiedsgericht beleid. De Omgevingsvisie kan worden uitgewerkt in drie soorten plannen, die gericht zijn op de uitvoering van de visie op de korte en de middellange termijn:

  • Uitwerkingen van de omgevingsvisie op gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld voor Goud Asfalt.

  • Uitwerkingen van de omgevingsvisie in sectoraal beleid, zoals bijvoorbeeld een ‘woon-zorg visie’ of een ‘historische linten visie’. Deze sectorale visie documenten volgen de hoofdlijnen de strategische koers die in de omgevingsvisie is neergezet en werkt deze binnen de kaders van de voor het specifieke onderwerp verder uit.

  • Uitvoeringsagenda’s of programma gericht op de realisatie van de thema’s van de omgevingsvisie. Deze worden opgesteld met als doel om gewenste ontwikkelingen te plannen en sturen. Voor de realisatie van gewenste toekomstige ontwikkelingen kunnen ook (verplichte) programma’s worden opgesteld zoals bedoeld in de Omgevingswet.

Bestaande en toekomstige beleidsdocumenten en uitvoeringskaders blijven dus naast de omgevingsvisie bestaan. Deze documenten bevatten in principe geen nieuw beleid, maar zijn een uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie.