Omgevingsvisie als kapstok voor beleid

De Omgevingsvisie is een integraal strategisch beleidskader dat op hoofdlijnen richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is als het ware een kapstok voor sectoraal en/of gebiedsgericht beleid.

Wettelijk kader – instrumenten van de Omgevingswet  

Een omgevingsvisie is één van de wettelijk verplichte instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt.

Relatie met andere beleidsdocumenten 

De omgevingsvisie bundelt het bestaande ruimtelijke beleid op strategisch niveau en maakt dit beleid toegankelijker en samenhangend.

Actualiteit en doorontwikkeling

De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Doordat we met de opgaven in de visie aan de slag gaan, veranderen deze opgaven.

Anders werken

De omgevingswet introduceert niet alleen een nieuw wettelijk instrumentarium, maar vraagt ook om een andere manier van werken. De manier waarop de gemeenten samen werkt met andere overheden,  met inwoners en bedrijven zal veranderen.