Omgevingsvisie: van belang voor iedereen

De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van Gouda. Daarin staat namelijk benoemd waar de stad aan wil werken. Het gaat om opgaven in de leefomgeving, dat wil zeggen: die dingen waarvoor je in de fysieke ruimte een ingreep moet doen om de opgave te realiseren. Als de gemeente een plan wil maken voor de inrichting van een gebied of een plek, of een andere partij heeft een plan, dan geeft de omgevingsvisie op hoofdlijnen de kaders aan waarbinnen naar oplossingen gezocht moet worden. De gedetailleerde uitwerking in regels, voorschriften (vaak in getallen) en exacte locatie en ontwerp waar plannen aan moeten voldoen, komen terecht in een ‘omgevingsplan’.

De omgevingsvisie gaat niet in op alle denkbare onderwerpen, maar verkent welke er het meest toe doen voor de komende periode. Anders zouden er zó veel ambities ontstaan, dat de politiek geen prioriteit kan geven aan iets. De onderwerpen gaan in principe de hele stad aan, en kunnen per gebiedstype in Gouda een andere doorwerking hebben. De input die we ophalen middels het participatietraject is dus belangrijk voor iedereen.

Gerichte participatie aanvullend op eerdere participatie

We willen goed begrijpen wat de opgaven zijn voor de toekomst van Gouda. In 2018 en 2019 is de Toekomstvisie ‘Gouda Ligt Goed!’ opgesteld. Daarin is geparticipeerd met vele Gouwenaren. Bij veel gemeentelijk beleid over diverse andere onderwerpen is door de Gouwenaren ook geparticipeerd, zoals recent over het Beleidskader Sociaal Domein en het project Stevige Stad. Daarnaast is er de jaarlijkse stadspeiling, waaraan meer dan 2.000 Gouwenaren meedoen. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het maken van de omgevingsvisie.

We moeten dezelfde participatie niet nog eens over doen. We kijken daarom gericht op welke thema’s, en met welke stakeholders, aanvullende participatie nuttig is. Zo krijgen we een goed beeld over de zorgen en wensen, en wat de opgaven en kansen voor de toekomst zijn. De huidige omstandigheden rondom COVID-19 vragen om creatieve oplossingen om toch zoveel mogelijk input op kunnen halen om de omgevingsvisie te verrijken met ideeën en wensen van de stakeholders.

De afgelopen maanden zijn er online sessies georganiseerd met beleidsambtenaren van de gemeente, met regionale en lokale stakeholders zoals Sport. Gouda, Historische Vereniging Die Goude, Mozaïek Wonen en Gouda Bruist, en een sessie met bewonersvertegenwoordigers. Momenteel worden de inwoners van Gouda door middel van participatie in 2 minuten geraadpleegd.

Doel van de gemeente Gouda met deze participatie

Met de participatie wil de gemeente Gouda bereiken dat:

  • De inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties en andere regionale en lokale stakeholders in Gouda weten wat een omgevingsvisie inhoudt, en wat het voor hen kan betekenen

  • Deze partijen hun inzichten, zorgen, wensen en ideeën kunnen benoemen

  • De Omgevingsvisie ingaat op opgaven die er voor de belanghebbenden toe doen

Met communicatie willen we bereiken dat u als stakeholder weet:

  • Wat de omgevingsvisie globaal inhoudt

  • Wat het belang van de omgevingsvisie is

  • Hoe de gemeente het traject in grote lijnen aanpakt

  • Waarover en wanneer u precies kunt meedenken

  • Wat er met uw inbreng gebeurt

  • Hoe en wanneer het formele inspraaktraject en de besluitvorming plaatsvindt