Hoofdopgave 4: Gezonde mensen door een gezonde omgeving

Naast een bruisende binnenstad, is er ook rust en ruimte nodig in de stad. Goudse woonwijken zoals Westergouwe en Bloemendaal moeten een gezond leefklimaat bieden door stilte, schone lucht en voldoende ruimte voor kinderen om veilig te spelen. Dat vraagt op veel plekken om maatwerkoplossingen voor diverse milieu-aspecten. Het is de wettelijke taak van een gemeente volgende de Wet Publieke Gezondheid om zorg te dragen voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. We zien hier de volgende uitdagingen voor de toekomst:

Samenwerking tussen sociaal en fysiek

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid is niet enkel een opgave voor het sociaal domein van de gemeente (zoals zorg, jeugd, werk & inkomen). Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat betekent dat er verbindingen gelegd moeten worden met andere opgaves om hiermee de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten. De meeste winst is er te halen door gezondheid integraal te benaderen; het fysieke en sociale domein bij elkaar te brengen. De  omgeving waarbinnen mensen wonen, werken en recreeren heeft invloed op de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. De inrichting van de ruimte  is dus een middel om de gezondheid van inwoners te faciliteren, bevorderen of beschermen. Denk hierbij aan het aanleggen van speeltuinen ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling van kinderen of de aanleg van fietsstraten om het makkelijker te maken om te fietsen in plaats van met de auto op pad te gaan.

Healthy mobility

Gouda is een compacte stad waar mensen graag de fiets pakken. Toch zijn er ook files, en is de parkeerdruk erg hoog. Dit heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit en grote behoefte aan verhard oppervlakte, met de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu van dien. Ook leidt het autoverkeer tot een hoge stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden, waardoor bouwprojecten worden opgehouden. De uitdaging is om de mobiliteit in de stad te optimaliseren met gezondheid als speerpunt.  Hoe kunnen we inwoners stimuleren meer te wandelen, de fiets te pakken of het OV te nemen?. Kan een gezonder woon- en leefklimaat ontstaan door een beperking van autoverkeer in delen van de stad (Mobiliteitsplan, coalitieakkoord), of door het stimuleren van schone vervoersmiddelen?

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  • Werken aan een gezonde leefomgeving

  • Genoeg ruimte om te bewegen (spelen, sporten)

  • Mobiliteit, met minimale milieu- impact

  • Milieusituatie verbeteren