Hoofdopgave 2: Duurzame ontwikkeling van Gouda

Hoe kunnen we zorgen dat we Gouda duurzaam doorontwikkelen en voldoende woningaanbod creëren? Een aanbod van hoge kwaliteit, met circulaire bouwmaterialen en gebruikmakend van duurzame warmte en energie (programma. ‘Energietransitie’). De ruimte in de compacte stad is schaars. Als we de stad te veel dichtbouwen, ontstaat wateroverlast en hittestress (groenstructuurvisie).

Hoe kunnen we nieuwbouwwijken en openbare ruimte zo inrichten dat inbrekers niet ongezien hun gang kunnen gaan? Rondom de wijken liggen groene stadsparken die ruimte bieden voor zowel mens als dier. Het beheer van het groen, rekening houdend met recreatiemogelijkheden en biodiversiteit is een uitdaging voor de toekomst.

De belangrijkste deelopgaven betreffen:

  •  Efficiënt ruimtegebruik bij de verstedelijkingsopgave

  •  CO2-neutraal en aardgasvrij in 2040

  •  Gouda klimaatadaptief in 2050

  • Openbare ruimte verbeteren

  • Natuur versterken en biodiversiteit verrijken